Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazało Nowe wytyczne w związku z uzupełnieniem oświadczeń złożonych przez beneficjentów w konkursie "Granty PPGR".

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi OBOWIĄZKOWO należy uzupełnić złożone oświadczenia.

 

KOMUNIKAT – „Granty PPGR”

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą weryfikacją 640 oświadczeń złożonych przez Państwa w konkursie „Granty PPGR”, Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazało nowe wytyczne w sprawie ich uzupełnień. Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi OBOWIĄZKOWO należy uzupełnić złożone oświadczenia.

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów, poświadczających:

  1. potwierdzenie zamieszkania ucznia w miejscowości/gminie PPGR (weryfikacja: np. kserokopia legitymacji ucznia, potwierdzenie ze szkoły w formie oświadczenia, itp….);

  2. potwierdzenie pokrewieństwa (weryfikacja: odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu, itp….), zgodnie z opinią Grantodawcy osobą, która pracowała niegdyś w PPGR nie może być prapradziadek ucznia – może to być tylko rodzic, dziadek, pradziadek w linii prostej;

  3. potwierdzenie faktu zatrudnienia krewnego w PPGR – Gmina Pyrzyce wystąpiła do archiwum w Łobzie o potwierdzenie zatrudnienia w PPGR tych osób, których nie dostarczono np. świadectw pracy (oczekujemy na odpowiedź), ale jeżeli ktoś wie, że nie dołączył do oświadczenia np. świadectwa pracy dziadka/pradziadka, a ma w domu proszę również dostarczyć;

  4. potwierdzenie nieotrzymania na własność lub użyczenie w ostatnim roku ( (tj. w roku 2020 i 2021)sprzętu komputerowego zakupionego że środków publicznych (zaświadczenie ze szkoły - chodzi głównie o komputery zakupione i użyczane uczniom z programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+; oraz informacja/zaświadczenie z ARMiR o nieotrzymaniu tego rodzaju wsparcia - wnioski o przyznanie pomocy na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej można było składać do 30 grudnia 2020 r.)

Uzupełnienia w/w dokumentacji obowiązkowo z pismem przewodnim (do pobrania poniżej), w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki, należy składać Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie  wsparcie dla ucznia.

W razie pytań, osobą do kontaktu jest Sylwia Gabryelczyk, tel. 91 39 70 357.

 

Załącznik:

Pismo przewodnie - uzupełnienie wniosku

Burmistrz Pyrzyc            

/-/ Marzena Podzińska         

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj