Nauczyciel: Agnieszka Kukuła

Szkoła: Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach

Przedmiot: język angielski

Klasa: 1 TI

Data lekcji: 13.05.2021

Osoba obserwująca: Jolanta Kocanowska - Hajduła

Temat lekcji: “The Tower of London”

Czas trwania: 45 minut

Cele lekcji:

 • Poznanie faktów oraz tradycji związanych z Tower of London
 • Określanie głównej myśli w wypowiedzi ustnej oraz pisemnej
 • Znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi ustnej oraz pisemnej

Metody pracy: praca z całą klasą oraz praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • Komputer
 • Prezentacja przygotowana w programie Microsoft Sway
 • Filmik
 • Zdjęcia poglądowe

 

Umiejętności wynikające z podstawy programowej:

I.9 - Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych - kultura, zwyczaje i tradycje

II.2 - Uczeń rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności - określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi

II.5 - Uczeń rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności - znajduje w wypowiedzi określone informacje

III.1 - Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności - określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu

III.4 - Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności - znajduje w tekście określone informacje

VIII.1 - Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie - przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych

IX.1 - Uczeń posiada - podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym

 

Przebieg zajęć:

 • Rozpoczęcie lekcji, sprawdzenie obecności, udostepnienie ekranu z prezentacją zawierającą lekcję w programie Microsoft Sway, omówienie zasad ocenienia pracy uczniów podczas lekcji
 • Przedstawienie tematu lekcji oraz celów lekcji, pokazanie na załączonych w prezentacji zdjęciach omawianego zabytku
 • Przedstawienie pierwszego zadania, omówienie pytań do filmiku (filmik w prezentacji). Uczniowie zapisują odpowiedzi w zeszycie.
 • Sprawdzenie odpowiedzi do pierwszego zestawu pytań (uczniowie w zależności od umiejętności odpowiadają jednym wyrazem, lub całym zdaniem)
 • Omówienie drugiego, trudniejszego zestawu pytań
 • Powtórne obejrzenie filmiku
 • Sprawdzenie odpowiedzi do pytań - uczniowie słabsi mogą udzielać odpowiedzi w języku polskim, dozwolone odpowiedzi jednym wyrazem - jeżeli jest taka możliwość. Poglądowe zdjęcie strażników Beefeaters do jednego z omawianych pytań w prezentacji.
 • Przedstawienie polecenia do tekstu “The two princes of the Tower of London”. Uczniowie czytają tekst zapisując w zeszycie jak najwięcej informacji z legendy. (tekst legendy w prezentacji) Zdjęcie poglądowe dwóch książąt zamieszczone w prezentacji
 • Uczniowie korzystając z notatek odpowiadają na pytania do tekstu zamieszczone w prezentacji. W razie konieczności nauczyciel wraca do tekstu i uczniowie szukają odpowiedzi.
 • Podsumowanie lekcji. Sprawdzenie znajomości kilku kluczowych słówek z lekcji z wykorzystaniem “stosu” zdjęć oraz wymienieniem najważniejszych informacji zdobytych podczas lekcji
 • Samoocena uczniów. Uczniowie sami oceniają swoją pracę na lekcji.
 • Zakończenie lekcji. Wstawienie ocen, pożegnanie się.

Materiały:

The Tower of London - https://sway.office.com/EbQiwCt8RhDG9QMk

Opracowanie: Agnieszka Kukuła

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj